ШУТИС-ийн бакалаврын элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.
5/20/2020 4:03:33 PM

Бакалаврын элсэлттэй холбоотой нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах эх үүсвэрүүдээс авч болно.