ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөр, мэргэжил
6/15/2020 2:46:20 PM
Сургууль Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн нэр  Бүлэг
1 Барилга, архитектурын сургууль 1 Архитектур 1 Архитектур III
2 Архитектур, хот төлөвлөлт
3 Архитекур /Япон улстай хамтарсан хөтөлбөр/
2 Хүрээлэн буй орчны инженер 4 Халаалт, агаар сэлгэлт I
5 Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ
6 Хаягдал боловсруулах технологи 
3 Барилгын инженер 7 Иргэний ба үйлдвэрийн барилга I
8 Автозамын барилга
9 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи
10 Усны барилга байгууламж
11 Гүүрийн барилга
12 Барилгын инженер /Япон улстай хамтарсан хөтөлбөр/
4 Менежмент 13 Барилгын менежмент IV
5 Үйлдвэрийн экологи 14 Усны нөөц экологи I
2 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль 6 Бизнесийн удирдлага 15 Хүний нөөцийн менежмент IV
16 Санхүүгийн менежмент
17 Маркетингийн менежмент
18 Мэдээллийн системийн менежмент
19 Олон улсын бизнесийн менежмент
7 Менежмент 20 Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент IV
21 Харилцаа холбооны менежмент
22 Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент
8 Төрийн удирдлага 23 Төрийн удирдлага IV
9 Аялал жуулчлалын менежмент 24 Аялал жуулчлалын менежмент
10 Нийгмийн ажил 25 Нийгмийн ажил V
11 Олон нийттэй харилцах ажил 26 Олон нийттэй харилцах ажил
12 Сэтгэл судлал 27 Байгууллагын сэтгэл судлал
3 Геологи уул, уурхайн сургууль 13 Геодези 28 Геодези I
29 Геодези /БНХАУ-ын Шандуны ШУТИС-тай хамтарсан/
14 Геологи 30 Геологи
31 Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул
15 Геофизик 32 Геофизик
16 Гидрогеологи, инженер геологи 33 Гидрогеологи
17 Уул уурхайн ашиглалтын технологи 34 Уул уурхайн ашиглалтын технологи I
35 Уул уурхайн ашиглалтын технологи /ХБНГУ-ын Фрайбургийн Уул уурхайн академитай хамтарсан/
18 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи 36 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
19 Өрөмдлөгийн техник, технологи 37 Өрөмдлөгийн техник, технологи I
20 Газрын тосны инженер 38 Газрын тосны инженер
21 Газар зохион байгуулалт 39 Газар зохион байгуулалт
22 Уул уурхайн маркшейдер 40 Уул уурхайн маркшейдер
23 Менежмент 41 Уул уурхайн менежмент IV
24 Механик инженер 42 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж I
25 Цахилгааны инженер 43 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
26 Уул уурхайн геотехник 44 Уул уурхайн геотехник
4 Механик, тээврийн сургууль 27 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт 45 Машины электрон систем I
46 Механик системийн загварчлал
47 Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт
28 Механик инженер 48 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт I
49 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
50 Механик инженер
51 Механик инженер /БНСУ-ын SOON CHUN HYANG Их сургуультай хамтарсан/
52 Механик инженер /БНСУ-ын HANBAT NATIONAL UNIVERSITY хамтарсан/
53 Механик инженер /Япон улстай хамтарсан хөтөлбөр/
29 Метал боловсруулах технологи 54 Машин үйлдвэрлэлийн технологи  I
30 Металлурги, металын технологи 55 Метал судлал, технологи
31 Авто инженер 56 Автомашины ашиглалт, авто аж ахуй
57 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
32 Нисэх техникийн механик 58 Нисэх техникийн механик I
59 Авионик
33 Логистик менежмент 60 Логистик менежмент IV
61 Төмөр замын тээврийн менежмент
34 Менежмент 62 Тээврийн менежмент
35 Зүтгүүрийн аж ахуй 63 Зүтгүүр, вагоны инженер I
5 Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль 36 Мэдээллийн систем 64 Мэдээллийн систем I
37 Мэдээллийн технологи 65 Мэдээллийн технологи
38 Програм хангамж 66 Програм хангамж
39 Цахилгаан холбоо 67 Цахилгаан холбоо I
68 Цахилгаан холбоо /ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их сургуультай хамтарсан/
40 Утасгүй холбоо 69 Утасгүй холбоо I
70 Утасгүй холбоо /ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их сургуультай хамтарсан/
41 Сүлжээний технологи 71 Сүлжээний технологи I
42 Системийн аюулгүй байдал 72 Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал
73 Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал /БНСУ-ын SOON CHUN HYANG Их сургуультай хамтарсан/ I
43 Электроник 74 Автоматжуулалтын систем I
75 Электрон системийн програм хангамж
76 Эмбеддэд систем
44 Компьютерийн ухаан 77 Компьютерийн ухаан
45 Мультимедиа технологи 78 Мультимедиа  дизайн  I
79 Тоон медиа технологи
46 Өгөгдлийн ухаан 80 Өгөгдлийн ухааны инженерчлэл
81 Өгөгдлийн шинжилгээ
47 Хиймэл оюун ухаан 82 Хиймэл оюун ухаан
48 IoT технологи 83 IoT технологи
49 Робот ба хиймэл оюун ухаан  84 Робот ба хиймэл оюун ухаан 
6 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль 50 Хувцасны дизайн 85 Хувцасны дизайн III
51 График дизайн 86 Компьютерийн график дизайн 
87 График дизайн
52 Үйлдвэрлэлийн дизайн 88 Үйлдвэрлэлийн дизайн
53 Интерьер дизайн 89 Интерьер дизайн
54 Хүнсний инженерчлэл 90 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи I
91 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
55 Шим тэжээл судлал /Хоол зүй, шим судлал/ 92 Хоол зүй, тэжээхүй ухаан
56 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал 93 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал
57 Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи 94 Мебель модон эдлэлийн технологи I
58 Ойн инженер 95 Ойн инженер
59 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 96 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 
60 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт 97 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт I
61 Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 98 Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи
62 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 99 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
63 Биотехнологи 100 Хүнсний биотехнологи I
101 Хүнсний микробиологи
64 Менежмент 102 Хүнсний үйлдвэрийн менежмент IV
65 Механик инженер 103 Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж I
104 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат
66 Экоматериалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи 105 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи
106 Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн химийн технологи
7 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 67 Химийн инженерчлэл 107 Химийн инженерчлэл I
108 Химийн инженерчлэл /БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Технологийн Их Сургуультай хамтарсан/
68 Химийн технологи  109 Органик бус бодисын химийн технологи I
110 Нүүрсний боловсруулалтын технологи
111 Газрын тосны боловсруулалтын технологи
69 Үйлдвэрийн экологи 112 Үйлдвэрийн экологийн инженер I
113 Үйлдвэрийн экологийн инженер /БНХАУ-ын NanjinTech University хамтарсан/
70 Нано шинжлэх ухааны инженерчлэл 114 Нано шинжлэх ухааны инженерчлэл I
71 Материал судлал 115 Материал судлал
72 Статистик 116 Статистик I
117 Статистик /БНХАУ-ын Northwestern Polytechnical University хамтарсан/
73 Инженерийн бэлтгэл 118 Инженерийн бэлтгэл /Монгол-Германы хамтарсан/ I
119 Инженерийн бэлтгэл /Монгол/
8 Эрчим хүчний сургууль 74 Сэргээгдэх эрчим хүч 120 Сэргээгдэх эрчим хүч I
121 Сэргээгдэх эрчим хүч  /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/
75 Дулааны инженер 122 Дулааны цахилгаан станц I
123 Дулааны цахилгаан станц /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/
124 Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж
125 Дулааны процессын автоматжуулалт
76 Хөргөлтийн технологи ба систем 126 Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем
77 Цахилгааны инженер 127 Цахилгаан систем I
128 Цахилгаан системийн автоматжуулалт
129 Цахилгаан электроник
78 Цахилгаан хангамж 130 Цахилгаан хангамж I
131 Цахилгаан хангамж /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/
79 Биоинженерчлэл 132 Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж I
133 Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт /Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан/
80 Үйлдвэрийн экологи  134 Үйлдвэрийн экологи
81 Менежмент 135 Эрчим хүчний менежмент IV
9 Гадаад хэлний сургууль 82 Гадаад хэлний орчуулга 136 Техник, технологийн орчуулга IV
10 Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль 83 Програм хангамж 137 Програм хангамж I
84 Хүрээлэн буй орчны инженер 138 Халаалт, агаар сэлгэлт
139 Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ
85 Барилгын инженер 140 Иргэний ба үйлдвэрийн барилга
141 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи
86 Метал боловсруулах технологи 142 Машин үйлдвэрлэлийн технологи 
87 Цахилгааны инженер 143 Цахилгаан систем I
144 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
145 Цахилгаан системийн автоматжуулалт
88 Механик инженер 146 Барилгын материалын машин тоног төхөөрөмж
147 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт
148 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
89 Хүнсний инженерчлэл 149 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи I
150 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
90 Дулааны инженер 151 Дулааны цахилгаан станц
91 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи 152 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
92 Уул уурхайн ашиглалтын технологи 153 Уул уурхайн ашиглалтын технологи
93 Металлурги, металын технологи 154 Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи
94 Хүнсний чанар аюулгүй байдал 155 Хүнсний чанар аюулгүй байдал
95 Бизнесийн удирдлага 156 Санхүүгийн менежмент IV
96 Менежмент 157 Уул уурхайн менежмент
158 Эрчим хүчний менежмент
11 Орхон аймаг дахь технологийн сургууль 97 Цахилгааны инженер 159 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт I
160 Цахилгаан системийн автоматжуулалт
98 Авто инженер 161 Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй
99 Металлурги, металын технологи /ОХУ-тай хамтарсан хөтөлбөр/ 162 Металлурги, металын технологи
100 Механик инженер 163 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
101 Уул уурхайн ашиглалтын технологи 164 Уул уурхайн ашиглалтын технологи
102 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи 165 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи I
103 Мэдээллийн технологи 166 Мэдээллийн технологи
104 Барилгын инженер /1+3 хөтөлбөр/ 167 Иргэний ба үйлдвэрийн барилга 
168 Автозамын барилга
169 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи 
170 Усны барилга байгууламж 
171 Гүүрийн барилга 
105 Хүрээлэн буй орчны инженер /1+3 хөтөлбөр/ 172 Хаягдал боловсруулах технологи 
106 Инженерийн бэлтгэл 173 Инженерийн бэлтгэл /Англи хэл/ I
174 Инженерийн бэлтгэл /ОХУ-тай хамтарсан/