2020-2021 оны хичээлийн жилд Боловсролын Зээлийн Сан (БЗС)-ийн сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжаар суралцах ШУТИС-ийн 1 дүгээр курсийн (шинээр элссэн), бакалаврын оюутны анхааралд
8/11/2020 7:33:14 PM

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2014 оны 71 дүгээр тогтоолын дагуу:

 • 4.1.1.  Бүтэн өнчин суралцагч
 • 4.1.2. Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч, эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын суралцагч
 • 4.1.3. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • 4.1.4. Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэн
 • 4.1.6. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн
 • 4.1.8. Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч зэрэг   заалтуудын  аль нэгээр өдрийн ангид суралцагч бол БЗС-аас  буцалтгүй тусламж  олгоно.

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжаар сурах ШУТИС-ийн оюутны  бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1. Бүтэн өнчин суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Эцэг, эх нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээ

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар (50 хувиас багагүй хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувьтай байх, 2020 оны 8 дугаар сараас  хойш, хүчинтэй хугацаатай байх )
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээ

3. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:

 1. Эцэг, эх, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Эцэг, эхийн “хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар  (Эцэг, эхийн хоёулангийн нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь 50-иас  багагүй байх, хугацаа нь 2020 оны 8 дугаар сараас хойш байх)
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл  /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээ

4. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагч:

 1. Суралцагчийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар (Хөдөлмөрийн чадварын бүрэн алдалт буюу 70 хувиас багагүй байх, хугацаа нь 2020 оны 8 дугаар сараас хойш байх)
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээ

5. Нэг өрхийн гурван суралцагчийн нэг:

 1. Гурван суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Гурван суралцагчийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Гурван суралцагчийн суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолтууд
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээ

6. Цаатан өрхийн  суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт /Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын 2 дугаар багийн баруун, зүүн тайгад цаа маллан амьдарч буй тухай/
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл /өргөдөлд оюутан өөрийн болон, эцэг эх, асран хамгаалагчийн гар утасны дугаар, өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ/.
 6. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуудасны хуулбар /элсэлтийн журмын дагуу  хичээл-1 нь 480-аас багагүй, хичээл 2 нь 400-аас багагүй ЭЕШ-ын оноотой байх/
 7. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 8. Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээ

Энэхүү журам нь 2 дахь удаагаа бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчид хамаарахгүй.

Шинээр, 1 дүгээр курст элсэгч нь буцалтгүй тусламжийн дээрх  материалыг гаргацтай, тод, албан бичгийн шаардлага хангасан байдлаар бэлтгэн, 8 дугаар сарын 11-нээс 24-ний өдрийг  хүртэл, А4 хэмжээтэй дугтуйд хийн, шуудангаар дараах хаягаар явуулна уу :

  8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс 14191 Ш/х: 46/520 Утас: (976)-11-324590

Хүлээн авагч: Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Сургалтын Хөтөлбөрийн Бүртгэлийн Алба. Ц.Батдулам утас 99094866

 Дугтуйн гадна талд “Буцалтгүй тусламжийн материал” гэж бичнэ.

 

Жич: Улаанбаатар хотод байгаа шинээр элсэгч нь ШУТИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 1 дүгээр давхарт байрлах хайрцагт буцалтгүй тусламж хүссэн дугтуйтай материалаа (дээрх хаягийг бичин)  8 сарын 11-нээс 24-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хийж болно. Дугтуйн гадна талд “Буцалтгүй тусламжийн материал” гэж бичнэ.

Тайлбар:

 • БЗС-ийн сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжаар намрын улиралд 12, хаврын улиралд 18 кредитийн төлбөрийн санхүүжилт БЗС-аас ордог ба  сонгосон кредитийн зөрүүг оюутан хувиараа урьдчилан төлдөг болно. 
 • БЗС-ийн сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжид хамрагдсан, эсэх талаар эцсийн шийдвэрийг 2020 оны 9-10 дугаар сард БЗС-д материалаа шалгуулан, хяналтын тоонд багтаан санхүүжилтийн тооцоог баталгаажуулсны дараагаар гаргана.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн

Сургалтын Хөтөлбөрийн Бүртгэлийн Алба

2020.08.11