ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн данс
8/19/2020 12:29:02 PM
ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн  данс
    (ТУЗ-ын 2019.06.17-ны өдрийн 08 тоот тогтоолоор баталгаажсан)
д.д Бүрэлдэхүүн сургууль 1-р курс 2-р курс 3-р курс 4 ба түүнээс дээш курс Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч байгууллага
2020-2021 оны элсэгч 2019-2020 оны элсэгч 2018-2019 оны элсэгч 2018 оноос өмнөх элсэгч Банк Данс
1 Барилга, архитектурын сургууль 90800 90800 82390 80300 Хаан банк 5031748136 ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
2 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль 88800 88800 86790 84590 ХХБ 2611184512 ШУТИС БУХС
3 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль 90800 90800 82390 80300 Голомт 8115007021 ШУТИС ҮТС
4 Геологи, уул уурхайн сургууль 90800 90800 82390 80300 Голомт 8115007020 ШУТИС ГУУС
5 Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль 90800 90800 86790 84590 ХХБ 2611184513 ШУТИС МХТС
6 Эрчим хүчний сургууль 90800 90800 84370 82170 Голомт 8115007022 ШУТИС ЭХС
7 Механик, тээврийн сургууль 90800 90800 82390 80300 ХХБ 2611184514 ШУТИС МЕХТС
8 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 79300 79300 75790 73920 Голомт 8115007023 ШУТИС ХШУС
9 Гадаад хэлний сургууль 79300 79300 72160 70400 Голомт 8115007025 ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ
10 Бизнесийн ахисан түвшний сургууль /магистр/ 114859 114859 114859 114859 ХХБ 2611203552 ШУТИС БАТС
Бизнесийн ахисан түвшний сургууль /доктор/ 155880 155880 155880 155880 ШУТИС БАТС
  Тайлбар:              
   1. БАТС-иас бусад бүрэлдэхүүн сургуулиудын:         
  *Магистрантын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа бакалаврын төлбөрийн 1 кредитийн  үнэлгээг 1.4, 
  **Докторантын 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа бакалаврын төлбөрийг 1.9 коэффициентээр үржүүлсэнтэй 
     тэнцэнэ.              
  2.Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:        
 ST оюутны код /англи хэлний цагаан толгойн үсгээр/, оюутны овог, нэр, регистрийг /кирилл үсгээр/, гар утасны дугаараа бичнэ.
                 
    Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын Газар    
    Сургалтын Хөтөлбөрийн Бүртгэлийн Алба    
                 
      2020.08.13