ШУТИС-ийн бакалаврын элсэлтийн журам
КООСЭН коллежийн элсэлтийн журам
Ахлах Сургуулийн элсэлтийн журам