ШУТИС-ийн нэрэмжит ЭШ-ын урьдчилсан сорилго 2024-ын дүн гарлаа.

2024-06-21

ШУТИС-ийн нэрэмжит ЭШ-ын урьдчилсан сорилго 2024-д давхардсан тоогоор 970 шалгуулагч оролцсоноос Математикийн хичээлээр 18, Англи хэлний хичээлээр 24, Физикийн хичээлээр 21, Химийн хичээлээр 8, биологийн хичээлээр 1, Нийгэм судлалын хичээлээр 10, Түүхийн хичээлээр 5 шалгуулагч 700-с дээш оноо авсан байна. Эдгээр шалгуулагчид дараагийн элсэлтийн шалгалтанд авсан оноогоо баталж, ШУТИС-д элсэн суралцсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэгт хамрагдах боллоо.

ЭШ-ын Урьдчилсан сорилго-2024. Шалгалтын дүн :

Шалгалт

Бүртгэлийн дугаар

Шалгалтын  оноо

Авсан оноо

Хэмжээст оноо

АНГЛИ ХЭЛ

412700629

100

100

800

АНГЛИ ХЭЛ

412700506

100

98

784

АНГЛИ ХЭЛ

411100317

100

98

784

АНГЛИ ХЭЛ

412000294

100

98

784

АНГЛИ ХЭЛ

412800225

100

97

776

АНГЛИ ХЭЛ

412402519

100

96

768

АНГЛИ ХЭЛ

411200424

100

96

768

АНГЛИ ХЭЛ

410300482

100

96

768

АНГЛИ ХЭЛ

412501571

100

95

760

АНГЛИ ХЭЛ

412501533

100

94

752

АНГЛИ ХЭЛ

412503618

100

94

752

АНГЛИ ХЭЛ

412501563

100

93

744

АНГЛИ ХЭЛ

412801266

100

93

744

АНГЛИ ХЭЛ

413000517

100

92

736

АНГЛИ ХЭЛ

411800431

100

91

728

АНГЛИ ХЭЛ

412800661

100

91

728

АНГЛИ ХЭЛ

412501548

100

90

720

АНГЛИ ХЭЛ

412000283

100

90

720

АНГЛИ ХЭЛ

412503802

100

90

720

АНГЛИ ХЭЛ

411700003

100

89

712

АНГЛИ ХЭЛ

412000130

100

89

712

АНГЛИ ХЭЛ

412700527

100

88

704

АНГЛИ ХЭЛ

412700709

100

88

704

АНГЛИ ХЭЛ

412900918

100

88

704

МАТЕМАТИК

411900496

100

97.5

780

МАТЕМАТИК

411100873

100

97

776

МАТЕМАТИК

412100470

100

97

776

МАТЕМАТИК

411100856

100

95

760

МАТЕМАТИК

411900480

100

95

760

МАТЕМАТИК

411100918

100

94

752

МАТЕМАТИК

411100317

100

94

752

МАТЕМАТИК

412100082

100

93

744

МАТЕМАТИК

411900468

100

93

744

МАТЕМАТИК

411100999

100

93

744

МАТЕМАТИК

411200031

100

92

736

МАТЕМАТИК

411900464

100

92

736

МАТЕМАТИК

411100845

100

90

720

МАТЕМАТИК

412600010

100

90

720

МАТЕМАТИК

411200007

100

89

712

МАТЕМАТИК

411400215

100

89

712

МАТЕМАТИК

412000155

100

89

712

МАТЕМАТИК

411600351

100

89

712

БИОЛОГИ

412000147

100

92

736

ФИЗИК

411100918

99

99

792

ФИЗИК

412501571

99

97

776

ФИЗИК

412000208

99

97

776

ФИЗИК

411201118

99

97

776

ФИЗИК

412000283

99

96

768

ФИЗИК

412701323

99

95

760

ФИЗИК

412000045

99

94

752

ФИЗИК

411100999

99

94

752

ФИЗИК

412000295

99

94

752

ФИЗИК

412000154

99

94

752

ФИЗИК

411900496

99

93

744

ФИЗИК

411100855

99

91

728

ФИЗИК

412000153

99

91

728

ФИЗИК

411900480

99

91

728

ФИЗИК

411900464

99

91

728

ФИЗИК

411201163

99

90

720

ФИЗИК

412503951

99

89

712

ФИЗИК

411100518

99

89

712

ФИЗИК

411201168

99

89

712

ФИЗИК

411100520

99

89

712

ФИЗИК

411201174

99

88

704

ХИМИ

411100993

100

98

784

ХИМИ

412000147

100

98

784

ХИМИ

411101008

100

96

768

ХИМИ

411600686

100

92

736

ХИМИ

411100721

100

91

728

ХИМИ

411100478

100

91

728

ХИМИ

411100998

100

91

728

ХИМИ

412000195

100

88

704

НИЙГЭМ

412000172

100

98

784

НИЙГЭМ

411901206

100

95

760

НИЙГЭМ

412600008

100

95

760

НИЙГЭМ

412901295

100

93

744

НИЙГЭМ

412402519

100

92

736

НИЙГЭМ

411100227

100

92

736

НИЙГЭМ

413000820

100

91

728

НИЙГЭМ

410500332

100

89

712

НИЙГЭМ

411100863

100

88

704

НИЙГЭМ

411100860

100

88

704

ТҮҮХ

410700708

100

96

768

ТҮҮХ

410700588

100

95

760

ТҮҮХ

411100547

100

93

744

ТҮҮХ

411700003

100

90

720

ТҮҮХ

412901295

100

90

720