Босго оноо хүрээгүй элсэгчдийг инженерийн бэлтгэл ангид бүртгэнэ.


Инженер, технологийн салбарт ажиллаж байгаа залуучуудыг Инженерийн бэлтгэлийн цагийн /оройн/ ангид 2019 оны 8 дугаар сарын 15-наас эхлэн бүртгэнэ. Холбоо барих: 11-324319;