ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ БУСАД МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ